top of page

Asbest Laboratuvarımız  Asbest Ölçümünde ve Asbest Analizinde Uluslararası Yeterlilik testlerini Geçmiş ve Sınıflandırmaya Girmiştir. 

asbest_numune_alan.jpg
Zefon-25mm-Cassettes_lg.jpg
asbest_lif_slayt.jpg

Asbest söküm çalışmalarında söküm sırasında kişisel maruziyet için asbest ölçümü ve söküm bittiğinde de ortam için asbest ölçümü yaptırılmalı.

ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Bildirim ve iş planı

MADDE 9

(3) İşveren ve/veya temsilcileri, asbest söküm, yıkım, tamir, bakım, uzaklaştırma işlemleri tamamlandığında, işyerinde asbest tozuna maruziyet riskinin kalmadığını belirten ve ölçüm sonuçlarını da içeren bir belge düzenlenmesini sağlar. 
Yani asbest lifinin kalmadığını ispat ederek alanın temizlendiğini kanıtlamaktır.


İşyerinde solunum yoluyla maruz kalınan etkenler ile ilgili olarak numune alma ve değerlendirme stratejileri belirlenirken, TS EN 689 "İşyeri Havası-Solunumla Maruz Kalınan Kimyasal Maddelerin Sınır Değerler ile Karşılaştırılması ve Ölçme Stratejisinin Değerlendirilmesi İçin Kılavuz" vb standartlar dikkate alınır.

TS EN 689'a göre numune alınırken

Maruziyet tipine göre gruplar belirlenir. 

-Grupların maruziyetinin homojenliğine bakılır.

-Grup homojen ise her 10 kişiden bir numune alınır.

-Grup homojen değil ise numune sayısı artırılabilir veya 

daha küçük gruplara ayrılabilir. 

DİKKAT

Asbest Ölçüm sonuçları değerlendirilirken kişisel maruziyet ölçümleri -referans değerlendirme süresine göre-ilgili mevzuatta belirtilen sınır değerler ile karşılaştırılır.

Ortam Asbest ölçüm sonuçları referans sınır değerler ile karşılaştırma yapılmaz.

Ortam Asbest ölçümü sonuçları risk değerlendirmesi çalışmalarında kullanılabilir, çalışanın maruziyetinin tespiti için ortam asbest ölçümü yerine kişisel maruziyet asbest ölçümleri yapılması gereklidir.

İşyerinde yapılan risk değerlendirmesinde maruziyet kaynakları tespit edilir. Yapılan değerlendirmeye göre hangi asbest ölçüm ve asbest analizlerin gerektiğine karar verilir. 

Asbest sökümlerde bu kurallara uyulmasını sağlamak çalışanın ve toplum sağlığını korumak adına ilk önceliktir.

Ayrıca asbest söküm işinde kaçak çalıştırılan çalışanların sağlığı ayrıca tehlike altındadır.Asbest söküm çalışanlarının sağlık gözetim kayıtları 40 yıl saklanmalıdır.

Asbest Kişisel Maruziyeti Ölçümü & Ortam Asbest Ölçümü

-Zaman Ağırlıklı Ortalama Değer (ZAOD/TWA): Günlük 8 saatlik zaman dilimine göre ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama değer
- Numune alma süresi, ölçüm veya zaman ağırlıklı hesaplama ile sekiz saatlik çalışma süresinde (bir vardiya) çalışanın maruziyetini belirleyecek şekilde düzenlenir.

- Lif sayımı, faz-kontrast mikroskobu kullanılarak Dünya Sağlık Örgütünün 1997 yılında tavsiye ettiği metotla veya eşdeğer sonuçları veren başka bir metotla yapılır.
- Havadaki asbestin ölçülmesinde, uzunluğu beş mikrondan daha büyük, eni üç mikrondan daha küçük ve boyu eninin üç katından büyük olan lifler hesaba katılır.

-Sınır değer

MADDE 11 – (1) İşveren, bu Yönetmelik kapsamındaki çalışmalarda çalışanların maruz kaldığı havadaki asbest konsantrasyonunun, sekiz saatlik zaman ağırlıklı ortalama değerinin (ZAOD-TWA) 0,1 lif/cm3’ü geçmemesini sağlar.

Laboratuvarlarımızda Asbest Maruziyeti Ölçümü PCM ve SEM ile yapılmaktadır.

Ortamda asbest olduğu kesin olarak biliniyorsa PCM ile yapılmasında bir sakınca yoktur.Önerilem SEM ile yapılmasıdır.SEM ile yapılan analizde filtrede toplanan liflerin asbest olup olmadığı net bir şekilde belirlenir.

689-2.JPG
bottom of page