top of page

Yıkım İşlemleri ile Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Taslağı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YIKIM İŞLEMLERİ İLE HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI

ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1)Bu Yönetmeliğin amacı; yıkım ve hafriyat faaliyetlerinin ve bu faaliyetler neticesinde ortaya çıkacak hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının çevre ve insan sağlığına ve güvenliğine zarar vermeyecek şekilde yönetimine ve kontrolüne ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; yıkılacak yapılarda uygulanacak işlemleri, yıkım faaliyeti süresince alınacak çevrenin ve insan sağlığının korunması ile güvenlik tedbirlerini, yıkım tekniklerini ve hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının üretildikleri yerlerde ayrılarak toplanmasına, geçici olarak biriktirilmesine, taşınmasına, geri kazanılmasına, tekrar kullanılmasına, değerlendirilmesine ve bertaraf edilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik;

a) 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 8, 11 ve 12’nci maddelerine,

b) 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 2, 8 ve 33’üncü maddelerine,

c) 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 8’inci maddesine,

ç) 3194 sayılı İmar Kanun’un 28, 32, 39 ve 42’nci maddelerine,

d) 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’un 13’üncü maddesine,

e) 18/12/2013 tarihli ve 28855 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliğine,

dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1)Bu Yönetmelikte geçen;

a)Araç takip sistemi: Araçların coğrafî konumları hakkında anlık bilgi sağlayan, hareketlerini kayıt altına alan, çeşitli algılayıcılar ile bilgi toplayan ve kaydeden, bunlarla ilgili raporlamalar yapan ve canlı denetlemeler ile anında e-posta veya mesaj (SMS) yoluyla bilgilendirme yapan servislerin bütününü,

b)Asfalt atığı: Karayolları ve havaalanları ile diğer asfaltla kaplı alanların bakımı, onarımı, yenilenmesi ve altyapının tamamen kaldırılması sırasında, asfalt tabakalarının kazınması veya sökülmesi sonucu ortaya çıkan, bileşiminde agrega ile bitümlü bağlayıcı olan ve ayrıca bünyesinde düşük oranda polimer gibi katkı malzemelerini de bulundurabilen ve 02/04/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Atık Yönetimi Yönetmeliği ekinde yer alan Ek-4 Atık Listesindeki 17 03 kodlu atıkları,

c)Atık kabul formu: Atık üreticisi veya yetki verdiği gerçek veya tüzel kişiler tarafından, yapı ruhsatı veya yıkım ruhsatı aşamasında alınması gereken ve Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1’deki formu,

ç)Atık üreticisi: Hafriyat, inşaat ve yıkım faaliyetleri neticesinde atık oluşumuna sebep olan yapı veya arsanın mülkiyetini veya kullanım hakkını elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişiyi,

d)Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

e)Bertaraf: Atık Yönetimi Yönetmeliği ekinde yer alan Ek-2/A’daki işlemlerden herhangi birini veya birkaçını,

f)Bina: Kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine, hayvanların ve eşyaların korunmasına yarayan yapıları,

g)Bitkisel toprak: Bitki gelişimi için organik ve inorganik madde ile hava ve su sağlayan toprağı,

ğ)Çevre lisansı: Atıkların toplanmasına, geri kazanılmasına, geri dönüşümüne ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliği,

h)Düzenli depolama tesisi: 26/03/2010 tarihli ve 27533 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte tarif edilen III. Sınıf Düzenli Depolama Tesisini,

ı)Geçici biriktirme: Atıkların gerekli izinleri almış sahalara/tesislere ulaştırılmadan veya çıkarıldıkları alanda tekrar kullanımından ve değerlendirilmesinden önce; çıkarılacak hafriyat toprağının aynı inşaat alanı içerisinde inşaat faaliyeti sona erinceye kadar; zemin emniyet tedbirleri dahil olmak üzere, gerekli tedbirler alınarak güvenli bir şekilde biriktirilmesini,

i)Geri kazanım: Atık Yönetimi Yönetmeliği ekinde yaralan Ek-2/B’deki işlemlerden herhangi birisini,

j)Geri kazanım tesisi: Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıkları için geri kazanım işlemlerinin yapıldığı tesisleri,

k) Geri kazanım tesisi izin belgesi: Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıkları geri kazanım tesisi kurmak için alınması gereken Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2’deki belgeyi,

l)Hafriyat toprağı sahası izin belgesi: Hafriyat toprağı sahası işletmek için alınması gereken Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3’deki belgeyi,

m) Hafriyat toprağı sahası: Hafriyat toprağının nihaî olarak döküleceği alanı,

n) Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıkları taşıma belgesi: Hafriyat toprağı/ inşaat ve yıkıntı atıklarını, hafriyat toprağı sahalarına, geri kazanım tesislerine veya inşaat ve yıkıntı atıkları düzenli depolama sahalarına taşınması için alınması gereken Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-4’deki belgeyi,

o) Hafriyat toprağı: İnşaat veya arazi düzenlenmesi öncesinde faaliyete konu arazinin hazırlanması aşamasında yapılan kazı ve benzeri faaliyetler sonucunda oluşan kaya ve toprak malzemeyi,

ö) Hafriyat toprağı, bitkisel toprak ve inşaat ve yıkıntı atığı yönetimi planı: Arazide makine veya elile yapılan kazı ve düzenleme işlemleri sonucunda ortaya çıkan bitkisel toprak ile daha derindeki kaya ve toprak malzemenin kaynağında ayrılarak toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması, tekrar kullanılması, geri kazanılması ve nihaî döküm işlemleri ile inşaat ve yıkıntı atıklarının kaynağında ayrılarak toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması, tekrar kullanılması, geri kazanılması ve depolanması işlemlerini ihtiva eden Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5’deki plan formatını,

p) İl mahallî çevre kurulu: Teşkili ve görevleri 03/08/2013 tarihli ve 28727 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Çevre Kurulu ve Mahalli Çevre Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte tarif edilen mahalli çevre kurulunu,

r) İl Müdürlüğü: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü,

s)İlgili İdare: Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde büyükşehir belediyelerini, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde belediyeleri, bu alanlar dışında il özel idarelerini,

ş) İnşaat ve yıkıntı atıkları: Her türlü alt ve üst yapının; tamiratı, tadilâtı, yenilenmesi, yıktırılması veya herhangi bir afet sebebiyle yıkılması sonucu ortaya çıkan Atık Yönetimi Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek-4 Atık Listesindeki 17 kodlu atıkları,

t) İşletme planı: Hafriyat toprağı sahası ve geri kazanım tesislerinin işletme, kontrol ve bakım esaslarının tanımlandığı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-6’daki plan formatını,

u)Kompleks yapılar: Köprüler, barajlar, kıyı ve liman yapıları, tüneller, boru hatları, nükleer santraller, doğal gaz depolama tesisleri gibi yapılar ile tamamı yer altında bulunan binalardan farklı hesap ve güvenlik esaslarına göre projelendirilen diğer yapıları,

ü) Mahal: Yer altı ve yer üstü bütün faktörlerin hesaba katılması suretiyle belirlenen yıkım yapılacak alanın tamamını,

v) Mahallin en büyük mülkî idare amiri: İllerde valiyi, büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalanlar dahil olmak üzere ilçelerde kaymakamı,

y)Ön işlem: Ayırma işlemi dâhil olmak üzere, atıkların hacmini veya tehlikelilik özelliklerini azaltmak, yönetimini kolaylaştırmak veya geri kazanımını artırmak amacıyla atığa uygulanan fiziksel, kimyasal veya biyolojik işlemlerden bir veya birkaçını,

z)Seçici yıkım: Yıkıntı atıklarının yüksek oranda geri dönüşümünü sağlamak amacıyla, yıkım öncesinde ve sırasında tehlikeli atıkların ayıklanmasını ve diğer malzemenin tekrar kullanılabilmesini ve geri dönüşümünü temin etmek üzere, yıkımın, kontrollü olarak ve malzemenin niteliğine göre aşama sökülerek yapılmasını,

aa) Statik fenni mesul; Yıkım planını hazırlayan ve yıkım işleminin teknik sorumluluğunu üstlenen, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği kapsamında proje ve uygulama denetçisi veya uygulama denetçisi belgesine sahip olan veya 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği kapsamında riskli yapı tespit raporu hazırlanması yetkisine haiz inşaat mühendisini,

bb)Tehlikeli atık: 02/04/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Atık Yönetimi Yönetmeliğinde tehlikeli atık olarak belirtilen atıkları,

cc)Yıkım işlerinde görev alacak müteahhit: Bakanlıktan yetki belgesi numarası almış gerçek veya tüzel kişileri,

çç)Yıkım planı: Yıkılacak yapının, hangi güvenlik ve çevre koruma tedbirleri ile kimlerin sorumluluğu altında, hangi teknik ile yıkılacağına ve ortaya çıkacak inşaat ve yıkıntı atıklarının yönetimine dair detaylı bilgileri ihtiva eden ve yıkım ruhsatının ayrılmaz parçası olan belgeyi,

dd) Yıkım ruhsatı: Yıkım faaliyetinden önce alınan ve yıkım için gerekli iznin verildiğini gösteren, muhtevası İçişleri Bakanlığı ve Bakanlıkça ortaklaşa belirlenen ve TSE tarafından hazırlanan belgeyi,

ee)Yıkım şantiyesi: Bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre sınırları kapatılmış, giriş ve çıkışı kontrol altında tutulmak suretiyle gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olan yıkım faaliyetinin gerçekleştirileceği alanı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel İlkeler, Görev, Yetki ve Yükümlülükler

Genel ilkeler

MADDE 5- (1) Yıkım ve hafriyat faaliyetleri ile bu faaliyetler sonucu açığa çıkacak hafriyat toprağının/atıkların yönetiminde aşağıda belirtilen ilkelere uyulur.

a) Yıkım faaliyetinde, insan sağlığını, can ve mal güvenliğini ve çevreyi korumak esastır.

b)Yıkım faaliyeti, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre, yıkım işlerinde görev alacak müteahhit tarafından, yıkım ruhsatı alınarak ve yıkım planına uygun olarak yapılır.

c)Yıkım faaliyetinin, yıkımın çevre ile insan sağlığına zararlı olabilecek etkilerine ve risklerine karşı gerekli tedbirleri ihtiva edecek şekilde planlanması ve uygulanması şarttır.

ç) Etkin bir geri kazanım ve bertaraf sisteminin oluşturulması için, seçici yıkım yapılarak kullanılabilir malzemelerin yeniden kullanılması, atıkların ise kaynağında ayrılarak geri kazanım işlemlerine tabi tutulması zorunludur.

d)Geri kazanım tesisi kurulan belediye veya il özel idaresi sorumluluk alanlarında geri kazanılabilecek inşaat ve yıkıntı atıklarının depolanmasına izin verilmez.

e)Geri kazanımı teşvik etmek amacıyla, hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının depolama öncesinde birbiri ile karıştırılmaması ve bitkisel toprağın ayrılarak biriktirilmesi esastır.

f)Atık üreticileri, atıkların bertarafı için gerekli harcamaları karşılamakla yükümlüdür.

g)İnşaat ve yıkıntı atıkları, geri kazanımının mümkün olmaması hâlinde Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik kapsamında oluşturulmuş III. sınıf düzenli depolama tesislerinde depolanır. Bu tesislerin,10/09/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında çevre izni ve lisansı alması şarttır.

ğ) Gerekli izinleri alınmış sahaların düzenlenmiş zemin kotları, faaliyetin sona ermesinden sonra imar planlarına dip not olarak işlenir.

h)Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıkları, gerekli izinleri alınmış sahaların dışında, denizlere, göllere, akarsulara veya herhangi bir yere dökülemez ve dolgu yapılamaz.

ı)Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarını, bu Yönetmelikte belirtilen esaslara aykırı olarak çevre kirliliğine sebep olacak şekilde alıcı ortama verdiği tespit edilen atık üreticileri, taşıyıcılar ve depolayanlar hakkında bu Yönetmeliğin 41’inci maddesinde belirtilen hükümler kapsamında yaptırımlar uygulanır. Tespit edilen eksiklik veya kirliliğin, tebliğ edilen süreler içerisinde giderilmemesi halinde, atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı ilgili idarece yapılır ve yapılan masraflar ilgililerden tahsil edilir. Bertaraf masrafının rızaen ödenmemesi durumunda, bertaraf masrafı atığı bertaraf eden İlgili İdarece 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgililerinden tahsil edilir.

i) İlgili idare, gerekli gördüğü hâllerde inşaat ve yıkıntı atıklarının mahallinde geri kazanımına ilişkin ek tedbirleri alır veya aldırır.

j) Bu Yönetmeliğin 15’inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yapılar haricindeki yapılar, sanayi tesisleri ve atık bertaraf tesislerinin yıkımından önce asbest raporu alınarak asbestin sökülmesi ve uygun şekilde bertaraf edilmesi zorunludur.

Bakanlığın görev ve yetkileri

MADDE 6- (1) Bakanlık;

a)Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak program ve politikaları belirlemek, uygulamaya yönelik işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, çevrimiçi program hazırlamak veya hazırlatmak suretiyle veri tabanı ve portal oluşturmak ve gerekli idarî tedbirleri almakla veya aldırmakla,

b)Yönetmelik kapsamında yer alan bütün işlem ve faaliyetlerin kontrolünü ve denetimini yapmak ve yaptırmakla,

c) Başta kamu yatırımları olmak üzere, değişik sektörlerdeki üretim ve imalât süreçlerinde inşaat, yıkıntı ve asfalt atıkları ile hafriyat toprağından geri kazanılan ürünlerin kullanımını teşvik edecek tedbirleri almakla,

ç) Yıkım ve yıkıntı atıklarının çevre ile uyumlu yönetilmesine ilişkin teknolojik gelişmelerin takibinin ve son geliştirilen sistemlerin uygulanmasının temini için ulusal ve uluslararası koordinasyonu sağlamakla,

görevli ve yetkilidir.

İl Müdürlüğünün görev ve yetkileri

MADDE 7- (1) İl Müdürlüğü;

a) Hafriyat toprağı, bitkisel toprak ve inşaat ve yıkıntı atığı yönetimi için; belediyeler, il özel idareleri, Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren işletmeler ve atık üreticileri arasında koordinasyonu sağlamakla,

b) Büyükşehir belediyesi sınırları ile belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulacak inşaat ve yıkıntı atıkları geri kazanım tesisine il mahalli çevre kurulunun uygun görüşünü alarak geri kazanım tesisi izin belgesi düzenlemekle ve belge verilmesi şartlarını haiz olunmadığının tespiti halinde verilmiş olan izin belgesini iptal etmekle,

c)Yönetmelik kapsamında yürütülen iş, işlem ve faaliyetlerin kontrolünü ve denetimini yapmakla,

ç)İl sınırları içinde, oluşan, toplanan, geri kazanılan ve bertaraf edilen hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıkları ile ilgili istatistikî bilgileri yılsonunda Bakanlığa bildirmekle,

d) Meydana gelebilecek doğal afetlerde oluşan, yıkım kararı alınmış yapıların yıktırılması ve tüm enkazın kaldırması çalışmalarındaki koordinasyon ve ortaya çıkacak yıkıntı atıklarının bertarafına yönelik Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliğinde ve Türkiye Afet Müdahale Planında belirtilen Yerel Düzey Hizmet Grubu Planlarını yapmakla,

e) Meydana gelebilecek doğal afetlerde oluşan ve yıkım kararı alınmış yapıların yıktırılması ve tüm enkazın kaldırması çalışmalarının koordinasyonundan,

görevli ve yetkilidir.

Mahallin en büyük mülki idare amirinin görev ve yetkileri

MADDE 8- (1)Mahallin en büyük mülkî idare amiri,

a)Kontrollü patlatmalı yıkım için 14/08/1987 tarihli ve 87/12028 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük hükümlerine göre izin belgesi vermekle,

b)Yıkım zamanını ve güvenlik talebini on gün öncesinden kolluk kuvvetlerine bildirerek, yıkım ekibine olabilecek saldırıları önlemek amacıyla, yıkım işinden sorumlu olmamak ve yıkım aletlerinin sabit koruma ve güvenliğini sağlama görevi verilmemek üzere, kolluk personeli görevlendirmekle,

c) Kontrollü patlatmalı yıkım faaliyeti yapılacak mahalde acil tıbbî yardım ekibi bulundurmakla,

ç)İnşaat ve yıkıntı atıklarından geri kazanılmış ürünlerin değişik alanlarda kullanılmasını izlemek ve teşvik etmekle,

d)Meydana gelebilecek doğal afetlerde, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’un 13’üncü maddesi gereğince yapılan hasar tespit çalışmalarının neticesinde yıkılması gerekli yapıların yıkım kararlarının alınmasını temin etmekle,

e)Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği ve Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında; yıkım - enkaz kaldırma çalışmalarının koordinasyonuna ve yıkıntı atıklarının bertarafına yönelik Yerel Düzey Hizmet Grubu Planlarını yaptırtmakla,

görevli ve yetkilidir.

Belediyelerin ve il özel idarelerinin görev ve yetkileri

MADDE 9- (1) Görev ve yetki alanlarına göre, büyükşehir belediyesi, il belediyesi, ilçe belediyesi ve il özel idareleri;

a) Yıkım ruhsatı düzenlemekle, yetki devri yapılması durumunda yıkım şantiyelerindeki faaliyetlerin bu Yönetmelik hükümlerine ve yıkım ruhsatına ve eki yıkım planına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemekle, Yönetmeliğe aykırı hususların tespiti hâlinde faaliyeti derhal durdurmakla ve durdurulan faaliyetin Yönetmeliğe uygun hâle getirilmesinden sonra faaliyetin devamına izin vermekle,

b)Kontrollü patlatmalı yıkım yapılacak mahal ve çevresinde halkı bilgilendirmekle, gerekli duyuru ve uyarıları yapmakla ve kontrollü patlatmalı yıkım yapılacak mahalde yangınla mücadele ekibi bulundurmakla,

c) Yıkım işlerinde görev alacak müteahhitlerinin ve hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıkları konusunda toplama, taşıma, biriktirme, depolama ve geri kazanım hizmeti verecek firmaların adresleri ve telefon numaraları ile hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının toplanması, taşınması, biriktirilmesi ve depolanmasına ilişkin hizmet ve bertaraf bedellerini, üç ayda bir güncellemek suretiyle ilan etmekle,

ç)Hafriyat toprağı, bitkisel toprak ile inşaat ve yıkıntı atığı yönetimi planını hazırlamakla,

d)Hafriyat toprağı sahalarını belirlemek, hafriyat toprağı sahası izin belgesini düzenlemek, geri kazanım tesislerini kurmak veya kurdurtmak ve işletmek veya işlettirmekle,

e)Hafriyat toprağı sahası yerinin seçimi, inşaatı veya işletilmesi safhalarında çevre ve insan sağlığının olumsuz şekilde etkilenmemesi için gerekli tedbirleri almakla veya aldırtmakla,

f)Toplanan, geri kazanılan ve bertaraf edilen hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarına ve yıkılan yapılara ilişkin istatistikî bilgileri, bir sonraki yılın ilk iki ayında il müdürlüğü aracılığıyla Bakanlığa bildirmekle,

g)Doğal afetler ve acil durumlar sebebiyle ortaya çıkan atıkların yönetimi konusunda afet ve acil durum planı kararlarını uygulamakla,

ğ)Yetki devri yapılması durumunda hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının oluşumundan bertarafına kadar olan süreçte bütün faaliyetlerin kontrolünü ve denetimini yapmakla,

h)Geri kazanımı mümkün olmayan atıkların ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda bertaraf edilmesini sağlamakla,

(ı) Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının toplanması, taşınması, depolanması ve bertaraf bedelini bedelini belirlemekle

Görevli ve yetkilidir.

Atık üreticilerinin yükümlülükleri

MADDE 10- (1)Atık üreticileri;

a) Yıkım işlerinde görev alacak müteahhit ile yıkım sözleşmesi imzalamakla,

b) Hafriyat veya yıkım faaliyetine başlamadan önce, hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının taşınması ve depolanması ile ilgili olarak atık kabul formu almakla veya bu konuda ilgili kişilere yetki vermekle,

c) Yıkılacak yapıda bilgisi dahilinde olan tehlikeli ve zararlı maddeleri ve kendisinde bulunan yapıya ilişkin bilgi ve belgeleri yıkım işlerinde görev alacak müteahhide yazılı olarak bildirmekle,

ç)Yapının yıkılması ve hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının yönetimi amacıyla yapılacak harcamaları karşılamakla,

yükümlüdür.

(2) Kompleks yapıların yıkımında, yapı ile ilgili bilgi ve belgeleri, inşaat projesini, tadilât projesini, projeye aykırı inşa edilmiş kısımları ve yapının görmüş olduğu hasarı kasten gizleyen atık üreticileri bu sebeple meydana gelebilecek maddî ve manevî zararlardan ve uygulanacak para cezalarından sorumludur.

Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıkları taşıyıcılarının yükümlülükleri

MADDE 11-(1) Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıkları taşıma firmaları;

a) Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıkları taşıma belgesini almakla,

b) Araçlarını araç takip sistemine uygun hale getirmekle,

c)Atık taşıma esnasında atık kabul formunu aracında bulundurmakla,

ç)Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıkları, izin verilen hafriyat toprağı sahası, geri kazanım tesisi veya III. sınıf düzenli depolama tesislerine taşımakla, izin verilen yerler dışındaki yerlere dökmemekle,

d)Afet ve acil durum planı kapsamında enkaz kaldırma hizmetlerinde gerekli işbirliğini gerçekleştirmekle,

yükümlüdür.

Hafriyat toprağı sahası ile geri kazanım tesislerini işletenlerin yükümlülükleri

MADDE 12- (1) Hafriyat toprağı sahası ile inşaat ve yıkıntı atıkları geri kazanım tesislerini işletenler;

a) Saha ile geri kazanım tesisini Yönetmelikte belirtilen esaslar doğrultusunda, işletme planına uygun olarak işletmekle, faaliyetin sona ermesini müteakiben, sahanın rehabilitasyonunu yapmakla ve geri kazanım tesisini uygun şekilde kapatmakla,

b)Sahanın ve geri kazanım tesisinin, inşaatı, işletilmesi, rehabilitasyonu ve kapatılması safhalarında insan sağlığı ve güvenliği ile çevrenin korunması için gerekli olan tedbirleri almakla,

c) Hafriyat toprağını sahaya, inşaat ve yıkıntı atıklarını ise geri kazanım tesisine kabulden önce incelemek suretiyle, atık kabul formundaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ettikten sonra, uygun görülen, hafriyat toprağını sahaya, inşaat ve yıkıntı atıklarını ise geri kazanım tesisine kabul etmekle,

ç) Hafriyat toprağı sahası ile geri kazanım tesisine girişi yasak olan atıkları kabul etmemek ve aksi durum oluştuğunda durumu ilgililere bildirmekle,

d) Depolandığı, geri kazanıldığı ve değerlendirildiği tesislere veya sahalara getirilen hafriyat toprağı ile geri kazanım tesisine getirilen inşaat ve yıkıntı atıklarının miktarını, üretim yerini, getiriliş tarihini, araç plakasını ve geri kazanılan malzemenin miktarı gibi bilgileri düzenli ve doğru olarak bilgisayar ortamında kayıt altına almakla ve bu bilgileri denetim kapsamında incelemeye hazır bulundurmakla,

e) Afet ve acil durum planı kapsamında gerekli işbirliğini gerçekleştirmekle,

yükümlüdür.

ÜÇÜNCU BÖLÜM

Yıkım İşlerinde Görev Alacak Müteahhitler, Yıkım Ruhsatı,

Yıkım Planı ve Yıkım Teknikleri

Yıkım İşlerinde Görev Alacak Müteahhitler

MADDE 13- (1) Yıkım ruhsatına tâbi veya kompleks yapıların yıkım işleri bir yapı müteahhidinin sorumluluğu altında yapılması, her müteahhidin 3194 sayılı İmar Kanununa uygun olarak bir yapı müteahhitliği yetki belgesi numarası alması, bu numaranın yıkım ruhsatında ve yıkım işleri sözleşmelerinde kullanılması esastır.

(2) Yıkım işlerini yapacak müteahhidin, yıkım planının gerektirdiği tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanları bulundurması, organizasyon ve yetki belgesine sahip olması zorunludur. Bu Yönetmelikle verilen sorumluluklarını yerine getirmeyen müteahhitler hakkında bu Yönetmeliğin 41’inci maddesine göre işlem yapılır.

(3) Kontrollü patlatmalı yıkım yapılması halinde, yıkım sorumlusu statik fenni mesulün bu konuda Bakanlıkça veya Bakanlıkça uygun görülen kurum ve kuruluşlarca düzenlenecek eğitimlere katılarak sertifika almış olması zorunludur.

(4) Yıkım işlerini yapacak müteahhit;

a) Seçici yıkımı içeren yıkım planı hazırlamakla/hazırlatmakla ve uygulamakla,

b) Yıkım ruhsatını imzalamakla,

c) Kontrollü patlatmalı yıkım için 14/8/1987 tarihli ve 87/12028 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Tüzük hükümlerine göre izin belgesi almakla,

ç) Yıkım faaliyetinin; insan sağlığı, can ve mal güvenliği ile çevreye yönelik olumsuz etkilerine karşı ilgili mevzuatı ve bu Yönetmelik hükümlerine göre gerekli tedbirleri almakla,

d) Yıkım faaliyetinde, yıkım sorumlusu olarak statik fenni mesul bulundurmakla, gerekli olması hâlinde fenni mesulü değiştirmekle ve fenni mesulün görevi başında bulunmadığı durumlarda faaliyeti durdurmakla,

e) Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarını; geri kazanım tesislerine, hafriyat toprağı sahalarına veya inşaat ve yıkıntı atıkları düzenli depolama sahalarına taşımak veya taşıtmakla,

f) Faaliyetleri sonucu ortaya çıkacak atıkları, geri kazanılabilir malzemeden başlamak üzere, kaynağında uygun proseslerle ayrıştırmak, geçici biriktirmek ve tehlikeli atıkları ayırmakla,

g) Atıkların çevre ve insan sağlığına yönelik olumsuz etkilerini en aza düşürecek şekilde atık yönetimini sağlamakla,

ğ) Atıkların oluşumu, taşınması ve depolanması aşamalarında gerekli izinleri ve onayları almakla,

h) Atıkları, hafriyat toprağı sahaları, geri kazanım tesisleri veya inşaat ve yıkıntı atıkları düzenli depolama sahalarına göndermekle,

yükümlüdür.

Yıkım planı

MADDE 15-(1) Yıkım işlerinde görev alacak müteahhit tarafından, yıkılacak yapılar için yıkım planı hazırlanması veya hazırlattırılması şarttır. Yıkım planı; yıkım sorumlusu olacak statik fenni mesul tarafından hazırlanır.

(2) Bir bodrum katı dışında en çok dört katlı ve toplam yapı inşaat alanı 750 m2’yi geçmeyen yapılardan; 6.0 metreden fazla serbest açıklığı olmayanlar, çıkma şeklinde 1.50 metreden fazla konsol uzunluğu bulunmayanlar, öngermeli veya artgermeli yapı elemanları ihtiva etmeyenler ile kendisine 5.0 metreden daha yakın bir yapı bulunmayanların yıkımında yıkım planı aranmaz.

(3) İstisnai durumlar olarak doğal afetler, savunma, terör, güvenlik, can ve mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen özel durumlarda, ilin veya ilçenin en üst mülki idare amirliği kararı ile müteahhit ve statik fenni mesul aranmaksızın yıkım yapılabilir; bu yapılar için ayrıca yapı yıkım planı ve yapı yıkım ruhsatı düzenlenmez.

(4)Yıkım planı;

a) Yıkılacak yapının; krokisini, fotoğrafını ve uydu görüntüsünü, toplam inşaat alanını, çıkacak malzeme kübajını, bodrum ve toplam kat sayısını, temel tipini, yapı malzeme bilgilerini, konumunu, kullanım amacını ve var ise statik projeyi,

b)Yıkımın hangi yıkım tekniğine göre yapılacağına ilişkin uygulama bilgilerini,

c) Toz, gürültü, hava şoku ve yer titreşimi ile yıkım faaliyeti sebebiyle, yıkım mahalli, çalışanlar ve üçüncü şahıslar bakımından oluşabilecek risklere karşı alınması gereken çevre koruma ve güvenlik tedbirlerini içeren risk değerlendirme raporunu,

ç) Yıkım faaliyetinin dayanma yapıları ve bitişik nizam yapılar üzerindeki etkisini ve olası risklerin değerlendirmesini,

d) Taşıma, trafik ve acil müdahale tedbirlerini,

e)İşin başlangıç ve bitiş tarihlerini de gösteren iş programını,

f) Yıkılacak yapı için hazırlanacak hafriyat toprağı, bitkisel toprak ve inşaat yıkıntı atığı yönetimi planını,

ihtiva eder.

(4) Kompleks yapıların yıkımı, her türlü mesuliyet üstlenilmesi kaydıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilir. Yıkım planını onaylayacak idare, kompleks yapılarda, kontrollü patlatma yapılacak yapılarda ve yapının bulunduğu alana, yapıda bulunabilecek tehlikeli atık durumuna ve yapının kullanım maksadına göre, üçüncü fıkrada belirtilen hususlara ilave olarak teknik gereklerini belirtilerek başkaca bilgi ve belgeler isteyebilir.

(5) Yıkım planının, büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde ilçe belediyesince, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde belediyece, bu alanlar dışında il özel idaresince onaylanması zorunludur.

Yıkım ruhsatı

MADDE 16- (1) Yıkım işlerinde yapı ruhsatı vermeye yetkili idaresinden yıkım ruhsatı alınması şarttır. Ancak, her türlü teknik önlemin alınması kaydıyla belediye ve mücavir alanlar dışında köylerin köy yerleşik alanlarında, civarında ve mezralardaki yapılar ile en çok iki katlı ve toplam yapı inşaat alanı 250 m2’yi geçmeyen yapılardan, 15’inci maddenin ikinci fıkrasında sayılan teknik kısıtlamalara dâhil olmayan yapıların yıkımında yıkım ruhsatı aranmaz.

(2) Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan veya yıkılacak derecede tehlikeli yapılardan kanuni süre içerisinde sorumlularınca yıkımı gerçekleştirilmeyen yapıların yıkım ruhsatı idaresince res’en düzenlenebilir.

(3) Yıkım ruhsatı başvurusu aşağıdaki belgeler ile birlikte yapılır.

a)Yapı sahibinin veya kanuni vekilinin başvurusu veya 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca kat maliklerinin veya kanuni vekillerinin yapmış oldukları başvurusu veya 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilmiş olan yapılarda ise yapı maliklerinden herhangi birinin başvurusu veya yıkım kararı almaya yetkili merciin yıkım ruhsatı almak hususunda yıkım işlerinde görev alacak müteahhidini yetkili kıldığına dair belge,

b) Statik fenni mesul taahhütnamesi,

c) Yapı sahibi ile Müteahhit arasında sözleşme,

ç)Onaylı yıkım planı ve eki hafriyat toprağı, bitkisel toprak ve inşaat yıkıntı atığı yönetimi planı,

d)Yıkılacak yapıda ikamet edilmediğine veya yapının tahliye edilmiş olduğuna dair muhtarlıktan veya ilgili kurumdan alınan belge,

e)Yıkılacak yapıda; elektrik, su, doğalgaz ve telefon gibi hizmetlerinin kapatıldığına dair ilgili kuruluşlardan alınmış belgeler,

f) Kontrollü patlatmalı yıkım tekniği ile yıkılması planlanan yapılar için, patlayıcı malzemenin taşınması ve kullanılmasında 14/08/1987 tarihli ve 87/12028 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Tüzük ile 31/03/2007 tarihli ve 26479 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre alınan belgeler.

(4) Yıkım ruhsatı; 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapılarda yapı maliklerinden biri veya birkaçının veya bunların vekillerinin müracaatı üzerine, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca kat maliklerinin veya kanuni vekillerinin yapmış oldukları başvuru üzerine veya yapı sahibinin veya kanuni temsilcisinin başvurusu üzerine, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte altı iş günü içerisinde düzenlenir.

Yıkım faaliyeti ve teknikleri

MADDE 17- (1) Yıkım işlerinde görev alacak müteahhitler, yıkım faaliyetine başlamadan önce, yıkım safhasında ve yıkım sonrasında, ilgili mevzuatında öngörülen, yıkımda çalışanlar ve üçüncü şahıslar için güvenlik tedbirleri ile çevre koruma tedbirlerini almakla yükümlüdür. Yıkım, yapının oturduğu zemin, yapının tasarımı ve inşaat esasları hakkında yeterli bilgi edinilmesinden sonra başlar. Yıkım sırasında geriye kalan yapının stabilitesinin bozulmaması ve olabilecek plansız göçmelerin önlenmesi için gerekli durumlarda geçici güçlendirme yapılır.

(2) Yapıların yıkımında; TS 13633 Yapıların Tam Ve Kısmi Yıkımı İçin Uygulama Kuralları standardına ve Bakanlıkça yayımlanan uygulama kılavuzlarına göre yapılacaktır. Bu amaçla,

a)Kontrollü patlatmalı yıkım tekniği,

b)Uzun erişimli yıkım makinesi ile yıkım tekniği,

c)Ekskavatörle yıkım tekniği,

ç)Kat eksiltme suretiyle yıkım tekniği,

ile teknolojik gelişmeye paralel olarak geliştirilecek başkaca teknikler uygulanabilir.

(3) Yıkım Planının TS 13633 sayılı Standart ile Kılavuzda yer alan hususlara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığı ilgili idaresince incelenerek onaylanır.

(4) Yıkımın, yıkım planına uygun olarak yapılıp yapılmadığının denetimi statik fenni mesul tarafından yapılır.

(5) Yıkımın teknik uygulama sorumluluğunu üstlenen statik fenni mesuller, yıkım süresince herhangi bir yapı denetim kuruluşunda görev alamazlar.

(6) Bu Yönetmelikle verilen sorumluluklarını yerine getirmeyen statik fenni mesuller hakkında, İmar Kanunun cezai hükümleri saklı kalmak kaydıyla, işlem yapılmak üzere durumları kayıtlı oldukları meslek odasına bildirilir.

Seçici yıkım

MADDE 18- (1) Seçici yıkımın amacı, yıkıntı atıklarının yeniden kullanılmasında ve geri kazanılmasında etkinliği ve verimliliği sağlamaktır.

(2) Yıkım işinde üçüncü fıkrada belirtilen malzemeler seçici yıkım ile sökülüp kaldırılmadan ana yıkıma başlanmaz. Atıklardan geri kazanım veriminin arttırılması için seçici yıkım uygulaması zorunludur.

(3) Seçici yıkım;

a) Asbest ve diğer tehlikeli atıkların kaldırılması,

b) Çatı, kapı ve pencerelerin kaldırılması,

c) Lavabo ve benzeri malzemenin kaldırılması,

ç) Metal malzemenin kaldırılması,

d) Ahşap malzemenin kaldırılması,

e) Alçı ürünlerinin kaldırılması,

f) Tuğla ve diğer duvar malzemesinin kaldırılması,

g) Yol ve diğer asfalt kaplı alanlarda asfalt tabakalarının kazınması veya kaldırılması,

ğ) Yollar ve diğer alanlarda asfalt, beton ve parke kaplama tabakaları altında yer alan kırılmış ve/veya elenmiş granüler malzemelerin kaldırılması,

aşamalarını kapsar.

(4) Seçici yıkım sonucu oluşan malzemelerden tekrar kullanılacakların dışındaki geri dönüştürülebilir malzemenin, geri kazanım tesislerine gönderilmesi zorunludur.

İş sağlığı ve güvenliği

MADDE 19-(1) Yıkım faaliyetinin her safhasında 22/05/2003 tarihli ve4857sayılı İş Kanunu ile 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu Kanunlara dayanılarak yürürlüğe konulmuş diğer mevzuata uyulması ve yıkım faaliyetinde görev alanların ilgili mevzuatına uygun olarak kişisel koruyucu donanım kullanılması zorunludur.

(2) Yıkım faaliyetinde çalışanların 21/09/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanununda öngörülen şekilde, mesleki yeterlilik belgesini haiz olmaları zorunludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hafriyat Toprağı ile İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Toplanması,

Taşınması ve Malî Yükümlülükler

Hafriyat sırasında ve geçici biriktirme öncesinde alınacak tedbirler

MADDE 20-(1) Atık üreticileri veya yetki verdiği gerçek veya tüzel kişiler, yapılacak hafriyata ilişkin olarak hafriyat toprağı, bitkisel toprak ve inşaat ve yıkıntı atığı yönetimi planı hazırlayarak veya hazırlatarak, hafriyat işlemlerini bu plan çerçevesinde gerçekleştirmek, hafriyat toprağının çıkartılması sırasında gürültü ve görüntü kirliliği ile toz emisyonlarını azaltacak tedbirleri almak ve faaliyet alanının çevresini kapatmakla yükümlüdür. Hafriyat işlemleri sırasında kazıdan çıkacak toprak miktarı ile dolgu hacimleri eşitlenecek şekilde planlama yapılır ve hafriyat toprağının öncelikle faaliyet alanı içerisinde değerlendirilmesi sağlanır.

(2) Hafriyat toprağı, yeniden değerlendirmek üzere inşaat faaliyeti sona erinceye kadar aynı inşaat alanında geçici olarak biriktirilebilir. Atık üreticileri veya yetki verdiği kişiler, yapı ruhsatı başvurusu sırasında, geçici biriktirilen hafriyat toprağını faaliyet alanında kullanacağına veya hafriyat toprağı sahasına göndereceğine dair yazılı taahhüde bulunur. Taahhüdün yerine getirilip getirilmediği taahhüdün verildiği idarece denetlenir.

(3) Hafriyat toprağının çıkartılması sırasında doğal drenaj sistemleri korunur ve olabilecek erozyona karşı tedbir alınır. Hafriyat yapan kişi veya kuruluşlar, hafriyat toprağının çıkarılması sırasında çevre binalar ile doğal drenajı, enerji ve telekomünikasyon ve diğer altyapı sistem ve tesislerini korumakla ve olabilecek her türlü hasara karşı tedbir almakla yükümlüdür.

(4) Hafriyat sırasında bitkisel toprak, alt topraktan ayrı olarak toplanır ve derinliğine ve yapısına bağlı olarak yeniden kullanılmak üzere biriktirilir. Bitkisel toprağın depolanacağı yerin 1/3’tenfazla eğimli olmaması gerekir. Bitkisel toprağın saklanması sürecinde olabilecek kayıplar önlenir ve toprağın kalitesi korunur. Bitkisel toprak uzun süre açıkta bırakılacak ise yüzeyinin çabuk gelişen bitkiler ile örtülmesi temin edilir. Ayrı toplanan bitkisel toprak park, bahçe, yeşil alan, tarım ve benzeri çalışmalarda tekrar kullanılır.

İnşaat ve yıkıntı atıklarının toplanması ve taşınması

MADDE 21- (1)Atık üreticileri;

a) İki tona kadar inşaat ve yıkıntı atığını İlgili İdareye veya atıkları toplamak ve taşımak amacıyla hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıkları taşıma belgesi almış firmalara başvurarak,

b) İki tondan fazla inşaat ve yıkıntı atığını, hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıkları taşıma belgesi almış firmalara başvurarak,

uygun şekilde toplatmak, taşıtmak ve izinli alanlara götürülmesini sağlamakla yükümlüdür.

(2) Cadde, sokak, yol ve yaya kaldırımlarında yapılacak hafriyat, bakım, onarım ve inşaat işlerinde ortaya çıkacak ve tekrar kullanılacak hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıkları taşınabilir konteynerlerde biriktirilir, cadde ve sokak kirliliği ile görüntü ve toz kirliliğine sebep olmaması sağlanır.

Atık bertarafında malî yükümlülük

MADDE 22-(1)Atık üreticileri, atıkların yerinde ayrıştırılması, toplanması, taşınması ve bertaraftı ile ilgili harcamaları karşılamakla yükümlüdür.

(2) Harcamaların karşılanmadığı gerekçesi ile atıkların bertarafından vazgeçilemez. Atık bertaraf ücretinin ödenmemesi durumunda, atık ilgili idarece bertaraf edilir ve bertaraf bedeli, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre atık üreticilerinden tahsil edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Hafriyat Toprağı ile İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının

Taşınmasına İlişkin Usul ve Esaslar

Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarını taşımak için izin alınması

MADDE 23-(1)Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıkları taşımak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, İlgili İdareye başvurarak hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıkları taşıma belgesi almakla yükümlüdür.

(2) Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıkları taşıma belgesi başvurularında istenilecek bilgi ve belgeler İlgili İdare tarafından belirlenir. Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarını taşıyan araçların damperinin veya tamamının sarı renkli olması, araçların üzerine dikey yüksekliği en az 20 cm büyüklüğünde ve büyük harflerle “Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıkları taşıma aracı” ibaresinin ve araç plakası ile çekici-dorse plakasının yazılması zorunludur.

(3) Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıkları taşıma belgesinin geçerlilik süresi iki yıldır. Belgeler iki yılın sonunda yenilenir. Bu belge başkasına devredilemez. Yapılan denetimlerde Yönetmelikte öngörülen şartlara uygun olmayan araçları kullananların belgesi belgeyi veren idarece iptal edilir ve en az bir yıl süre ile yeni belge verilmez.

(4)Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıkları taşıma belgesi, belgenin verildiği il sınırları içinde geçerlidir. Farklı bir il sınırında çalışılmak istenildiğinde, çalışılmak istenilen ilde yeni belge alınması gerekir. Ancak, birden fazla il sınırı içerisinde yürütülen projeler bu kapsamda değerlendirilmez.

Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının taşınmasında alınacak tedbirler

MADDE 24-(1)Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarını taşıyanların, taşıma safhasında çevrenin kirletilmemesi, trafiğin aksatılmaması ve can ve mal emniyetinin sağlanması için gerekli tedbirleri alması zorunludur. Taşıma sırasında çevrenin kirlenmesini önlemek ve can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla, araçların üzeri uygun örtü malzemesi ile kapatılır. Araçlara kapasitesinin üzerinde yükleme yapılmaz ve araçlar tekerleklerindeki çamur ve benzeri kirlilik temizlendikten sonra trafiğe çıkartılır. İlgili idare, atık taşıyan araçların şehir içi trafiğini olumsuz etkilememesi için araçların belirli saatler arasında trafiğe çıkmaları konusunda düzenleme yapabilir.

(2)Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarını taşıyanlar, atıkların taşınması safhasında meydana gelebilecek kazalarda oluşabilecek kirliliği gidermekle ve zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

Atık kabul formu alınması

MADDE 25-(1)Atık üreticisi veya yetki verdiği gerçek veya tüzel kişi, büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde ilçe belediyesine, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde belediyelere, bu alanlar dışında il özel idarelerine müracaat ederek atık kabul formu almak zorundadır.

(2) Atık kabul formu dört nüsha olarak düzenlenir. Atık kabul formunun bir nüshası düzenleyen idarede kalır. Kalan üç nüshadan biri atık üreticisine veya yetki verdiği gerçek veya tüzel kişiye, biri taşıyıcı kişi veya firmaya, biri de atığın geri kazanılacağı, bertaraf edileceği ve hafriyat toprağının tekrar kullanılarak değerlendirileceği tesis işletmecisi kurum veya kuruluşa verilir. Atık üreticisinde veya yetki verdiği kişide bulunan atık kabul formu iki haftada bir ikinci haftanın son çalışma gününde formu veren idareye gönderilir.

(3)İnceleme ve denetim sırasında atık kabul formunun denetim elemanlarına gösterilmesi zorunludur. Atık kabul formu en az bir yıl süre ile muhafaza edilir ve talep edilmesi halinde incelemeye sunulur.

ALTINCI BÖLÜM

Hafriyat Toprağı ile İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Geri Kazanılması, Tekrar Kullanılması ve Değerlendirilmesi

Hafriyat toprağının geri kazanılması, tekrar kullanılması ve değerlendirilmesi

MADDE 26-(1)Hafriyat toprağının kaynağında ayrı toplanması, geri kazanılması, tekrar kullanılması ve değerlendirilmesi esastır.

(2)Hafriyat sırasında bitkisel toprak ayrı olarak toplanır. Bitkisel toprak, park, bahçe ve yeşil alan yapımında ve rekreasyon amacıyla kullanılır ve kesinlikle hafriyat toprağı sahasına gönderilmez.

(3) Bitkisel toprak dışındaki hafriyat toprağı; öncelikle, geri kazanım, rekreasyon ve rehabilitasyon alanları ile topografyası bozulmuş alanlarda, eski maden ocaklarının rehabilite edilerek yeşil alan ve rekreasyon alanı olarak düzenlenmesi amacı ile dolgu, genel olarak dolgu ve katı atık depolama alanında günlük örtü, vb. amaçlarla kullanılır veya aynı proje kapsamında değerlendirilir. Hafriyat toprağının dolgu, rekreasyon, rehabilitasyon ve benzeri amaçlarla kullanılmak istenilmesi durumunda, ilgili kurum ve kuruluşlarca onaylı dolgu projeleri için il mahalli çevre kurulu kararına tabii olmaksızın ilgili idareden gerekli izinlerin alınması gerekir. Bu amaçla yapılacak başvurularda istenilecek bilgi ve belgeler ilgili idare tarafından belirlenir. Bu fıkrada belirtilen maksatlarla kullanılmayan hafriyat toprağı, hafriyat toprağı sahalarına gönderilir. Hafriyat toprağı için Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Asfalt atıklarının geri kazanılması

MADDE 27-(1)Asfalt atıkları, diğer inşaat ve yıkıntı atıklarından ve altyapının diğer tabakalarından ayrı olarak toplanır, taşınır ve geri kazanılır. Asfalt atıklarının gelişigüzel yerlere atılması yasaktır. Geri kazanım tesislerinde ikincil ürün haline getirilen asfalt atıkları yol yapım, bakım ve onarım işlerinde, yapılacak laboratuvar çalışmaları sonucunda belirlenecek oranlarda agrega ile karıştırılarak öncelikli olarak kullanılır.

(2)Asfalt atıklarının tamamı veya bir kısmı yine aynı proje kapsamında değerlendirilecek ise, bu atıkların hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıkları taşıma belgesi olan araçlarla taşınması zorunludur. Ancak, aynı proje kapsamında değerlendirilecek miktar için atık kabul formu alma zorunluluğu yoktur.

Geri kazanım tesislerinin özellikleri

MADDE 28– (1) Geri kazanım tesisleri, inşaat ve yıkıntı atıklarını malzeme niteliğine göre, istenilen tane boyutuna indirgeyecek şekilde öğütme, ayırma ve benzeri işlemleri uygulamak üzere, inşaat ve yıkıntı atıklarının özelliklerine, miktarına ve hacmine bağlı olarak sabit veya mobil olarak kurulabilir. Bu tesislerde hafriyat sonucu ortaya çıkan atıkların geri kazanılması işlemleri de gerçekleştirilebilir.

(2) Sabit geri kazanım tesisinde;

a) Açık ve kapalı toplamalanının5000 m2’den az olmaması,

b)Faaliyet gösterilen alanda ve stoklama sahasında zemin geçirimsizliğinin, beton veya benzeri malzeme ile sağlanması,

c) İnşaat ve yıkıntı atıklarının kabul edileceği birim, işletme binası, araç ve teker yıkama ünitesi, radyasyon kontrol cihazı, kantar, kontrol ünitesi, yeterli sayıda ve kapasitede ayırıcı, kırıcı, elek ve bandlı taşıma sistemleri ile geçici stoklama sahası bulunması,

ç) Tamamen kapalı olmaması durumunda, etrafının dışarıdan görülmeyecek şekilde en az iki metre yüksekliğinde çevrili, temiz ve bakımlı olması,

d) Toz emisyonuna karşı ve yıkama işlemleri sonrasında oluşacak sular ile yağış sonrası yüzey suları için toplama kanalları ve ızgara sistemine sahip olması, yüzey ve yeraltı sularının kirlenmesini önlemek için gerekli tedbirleri ihtiva eden projelerin gerçekleştirilmiş bulunması,

e) Gelen, geri kazanılan ve satılan atıklara ait bilgilerin kaydedildiği veri kayıt sisteminin bulunması,

f) Çalışan personelinin sayısına ve çalışma şartlarına uygun olarak düzenlenmiş tuvalet, lavabo, soyunma odası, yemekhane ve sosyal ünitelerinin bulunması,

g)İş sağlığı ve güvenliği mevzuatının gerektirdiği bütün tedbirlerin alınmış olması,

zorunludur.

(3) Taşkın riskinin yüksek olduğu yerlerde, yağmur sularının akışını engelleyecek vadilerde veya dere yataklarında, heyelan, çığ ve erozyon bölgelerinde ve sulama ve kullanma suları rezervuarlarının mutlak ve kısa mesafeli koruma alanlarında geri kazanım tesislerinin kurulmasına ve işletilmesine izin verilmez. Geri kazanım tesisleri, yüzeysel su kaynaklarından en az üç yüz metre uzaklıkta kurulur. Sabit tesislerin en yakın yerleşim birimine uzaklığı yüz metreden az olamaz.

(4) Geri kazanım tesisleri, hafriyat toprağı sahalarında, hafriyat toprağının geri kazanıldığı ve değerlendirildiği tesislerde ve sahalarda, eski maden ocaklarının rehabilite edilerek yeşil alan ve rekreasyon alanı olarak düzenlenmesi amacı ile dolgu izni verilen sahalarda, Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik kapsamında yer alan düzenli depolama tesislerinde ve inşaat ve yıkıntı atığı depolama sahalarında kurulabilir.

(5) Geri kazanım tesislerinde çevre izni ve çevre lisansı kapsamında yer alan ve ilgili mevzuatta belirtilen esas ve hükümlere uyulması ve emisyon sınır değerlerinin aşılmaması gerekir. İlgili mevzuattaki emisyon sınır değerlerini aşan işletmeler çevre izni veya hem çevre izni ve hem de çevre lisansı almak zorundadır. Yıkım mahallinde atık azaltımına yönelik olarak mobil konkasörler kullanılarak yapılacak geri kazanım işlemleri, gürültü ve toz emisyon değerlerini sağlaması şartıyla çevre izni ve lisansına tabi olmaksızın gerçekleştirilir.

(6) İlgili idareden izin almak şartı ile geri kazanım ekipmanları, aralarındaki ulaşım mesafesi bin metreden çok olmamak kaydıyla inşaat sahalarında ortak olarak kurulabilir veya kullanılabilir.

(7) Geri kazanım tesisine girişi yapılan atıklar ile geri kazanılmış ürünlerin özelliklerini gösteren analizlerin, tesis bünyesinde kurulacak laboratuvarda yapılması veya Bakanlıktan izin almış laboratuvarlarda yaptırılması gerekir.

Geri kazanım tesisi kurulması

MADDE 29-(1) İnşaat ve yıkıntı atıkları geri kazanım tesisleri, bu Yönetmeliğin 28’inci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen durumlar hariç Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğine tabi değildir.

(2) Geri kazanım tesisi kurulması için İl Müdürlüğüne müracaat edilir. Bu müracaatta; geri kazanım tesisindeki ünitelerin yerleşim planları, geri kazanım tesisi işletim projesi, çalıştırılacak personelin sayısı ve nitelikleri, geri kazanım tesisinde kullanılacak makine ve araç-gereç listesi, bu makine ve araç-gerecin teknik özellikleri ve kapasiteleri ve tesisin kapatılması hâlinde önerilen rehabilitasyon planıyla ilgili detaylı bilgi ve belgeler aranır.

(3) Geri kazanım tesisi kurulmasına ilişkin müracaat, il mahalli çevre kurulunun görüşü de alınarak incelenir ve şartları haiz müracaatlara Geri Kazanım Tesisi İzin Belgesi verilir.

Geri kazanım tesislerine atık kabul işlemleri

MADDE 30-(1) İnşaat ve yıkıntı atıklarının geri kazanım tesislerine kabulü sırasında aşağıdaki esaslara uyulur.

a)Sıvı atıklar ile Atık Yönetimi Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-3’te tanımlanan patlayıcı, aşındırıcı, oksitleyici, yüksek tutuşma ve yanma özelliği gösteren atıklar tesise kabul edilmez.

b)Geri kazanım tesisi girişinde atıkların taşınması ile ilgili dokümanlar kontrol edilir. Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarını taşıma belgesi ve atık kabul formu bulunmayan taşıyıcıların atıkları tesise kabul edilmez ve durum yetki devri yapılan illerde yetkilendirilmiş kurumlara, yetki devri yapılmayan illerde ise İl Müdürlüğüne bildirilir.

c)Gerekli evrakları bulunan atıkların görsel olarak incelemesi yapılarak atık kabul formundaki bilgiler ile uyumu kontrol edilir.

ç)Kabulü uygun görülen atıklar tartılır ve atığın miktarı, üretim yeri, getiriliş tarihi ve araç plakası gibi bilgilerin kaydından sonra araç sahaya gönderilir.

d)Geri kazanım işleminden sonra geri kazanılan ürünün adı, miktarı, standardı, satış yeri, satış miktarı ve kullanım alanı gibi bilgiler düzenli olarak dijital ve dosya ortamında kayıt altına alınır ve her yıl sonunda İl Müdürlüğüne bildirilir.

Geri kazanılmış ürünler ve kullanım alanları

MADDE 31-(1) İnşaat ve yıkıntı atıklarından geri kazanılmış ürünlerden, 10.07.2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ile 26.06.2009 tarihli 27270 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik kapsamında kullanılacak olanlar, geri dönüştürülerek kullanımları hakkında ilgili standartlarında teknik gereklerin belirlenmiş olması ve geri kazanılmış malzemenin bu gerekleri sağlaması şartıyla, diğer yapı malzemeleri ile birlikte veya bunlardan ayrı olarak kullanılabilir.

(2) İnşaat ve yıkıntı atıklarından veya hafriyat toprağından geri kazanılan agrega türü ürünler;

a)Yol, inşaat ve diğer alt yapı işlerinde dolgu, taban, plentmiks, alt temel ve temel malzemesi,

b)Gürültü perde duvarı, beton parke, altyapı menholü, bahçe ve yol bordür taşı üretiminde beton bileşen malzemesi,

c)Yapılarda taşıyıcı eleman betonu olmamak şartı ile grobeton, tesviye ve şap betonu gibi yapıların değişik bölümlerinde kullanılacak betonun üretiminde,

ç)Bisiklet ve yürüme yolu ile tenis kortu temel malzemesi,

d)Kablo, doğalgaz ve diğer alt yapı hatlarında alt dolgu, gömlekleme ve yastıklama malzemesi,

e)Düzenli depolama alanlarında dolgu ve taban malzemesi,

f)Kiremit irmiği olarak park ve bahçe düzenleme malzemesi,

g) Asfalt atıkları; bitümlü sıcak karışım tabakalarında, asfalt üretim tesislerinde veya yol, havaalanı ve diğer alanların üstyapılarında, belirlenecek oranlarda olmak üzere alt temel, temel malzemesi,

ğ)Hafriyat toprağından geri kazanılan kil boyutundaki ürünler sanayide kil hammaddesi, çakıl ve blok boyutundaki ürünler ise kırılarak doğal agrega,

olarak kullanılabilir.

(3) İnşaat ve yıkıntı atığı kapsamındaki cam, metal, ahşap, alçı, alçı levha, seramik, tuğla, kiremit ve plastik malzeme, geri dönüşümü yapılmak üzere kendi üretim sektörlerindeki tesislerde girdi veya ilgili standartların teknik gereklerini sağlamak şartıyla gerekli işlemlerden sonra atıktan türetilmiş yakıt olarak kullanılabilir.

(4) İlgili İdare sorumluluk alanlarındaki projelerde geri kazanılmış ürün kullanımını yaygınlaştırmak ve teşvik etmek için gerekli tedbirleri alır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Hafriyat Toprağı Sahalarına İlişkin Esaslar

Hafriyat toprağı sahalarının yer seçimi ve işletilmesi

MADDE 32 -(1) Aşağıda belirtilen yerlerde ve alanlarda hafriyat toprağı sahası kurulmasına ve işletilmesine izin verilmez.

a) Toprak işlenmesine elverişli ve üretim potansiyeli yüksek olan arazilerde,

b) Sulu tarım ve bağ-bahçe olarak kullanılan arazilerde,

c) Sınıfı ne olursa olsun iklim özelliklerinden faydalanılarak tarımsal üretime ayrılan arazilerde,

ç) İçme, sulama ve kullanma suları rezervuarlarının mutlak ve kısa mesafeli koruma alanlarında,

d) Taşkın riskinin yüksek olduğu yerlerde,

e) Yüzeysel su akışını engelleyecek ve yatak kesitini daraltacak şekilde vadilerde veya dere yataklarında,

f) Heyelan, kaya düşmesi, çığ ve erozyon bölgelerinde,

g) Kıyı-kenar çizgisinin deniz tarafındaki alanlarda,

ğ)En yakın yerleşim birimine iki yüz metreden ve mezarlıklara yüz elli metreden daha az mesafelerde.

(2) Hafriyat toprağı sahasının sahaya izinsiz girişleri engelleyecek şekilde çevre çiti ile donatılarak emniyet altına alınması ve sahada giriş kapısı, kantar ve kantar binasının bulunması gerekir.

(3) Sahaların planlaması yapılırken, sahanın topografyası, jeolojisi, hidrojeolojisi ile jeoteknik ve tektonik özellikleri dikkate alınır.

(4) Hafriyat toprağı sahalarının işletilmesinde aşağıda belirtilen esaslara uyulur.

a) Hafriyat toprağı sahasında çalışacak teknisyen, tekniker veya mühendis bulundurulur.

b) Hafriyat toprağı sahası işleticisi, sahada kazaları önlemek ve olması muhtemel kazaların etkilerini azaltmak için gereken tedbirleri almakla yükümlüdür.

(5) İlgili idare tarafından, topografyası hafriyat toprağıyla doldurulmaya müsait görülen alanlarda, gerekli tedbirler alınmak ve dolgu projelerini hazırlatmak şartıyla hafriyat toprağı sahaları oluşturulabilir.

Hafriyat toprağı sahalarına izin verilmesi

MADDE 33 -(1)Gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerince hafriyat toprağı sahası kurulabilmesi için:

a)İl mahalli çevre kurulundan uygunluk kararı alınmak üzere;

1) Ticaret sicil kaydı ve Ticaret Sicil Gazetesi örneği,

2)Noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküsü,

3)Arazinin mülkiyet durumunu gösteren belge,

4)Orman arazileri için orman bölge müdürlüğü, Hazine arazileri için Milli Emlak Genel Müdürlüğü, vakıf arazileri için Vakıflar Genel Müdürlüğü ve il özel idaresine ait araziler için il özel idaresinden alınan alan ve koordinatları ihtiva eden muvafakat belgesi,

5)Gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine ait taşınmazlar için tapu sahibinden alınmış noter tasdikli muvafakat belgesi,

ile birlikte İl Müdürlüğüne müracaat edilir.

b) İl mahalli çevre kurulundan uygunluk kararı alındıktan sonra, hafriyat toprağı sahası için izin alınmak üzere;

1)Arazinin topografik haritası, koordinatlı krokisi, nazım imar planı ile uygulama imar planı durumu,

2)Arazinin jeolojik-jeoteknik değerlendirme raporu,

3)Hafriyat toprağı sahası ünitelerinin yerleşim planları,

4)Döküm alanı hazırlama ve işletim projesi,

5)Sahada kullanılacak makine ve araç-gereç listesi,

ile birlikte ilgili idareye müracaat edilir ve 33’üncü maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen şartları haiz müracaatlarda hafriyat toprağı sahası izin belgesi verilir.

Hafriyat toprağı sahası için rehabilitasyon projesi

MADDE 34-(1) Hafriyat toprağı sahasını işletenler, döküm işlemlerinin başlamasından önce rehabilitasyon projesi hazırlatmakla ve orman arazileri için orman bölge müdürlüğüne, Hazine arazileri için Milli Emlak Genel Müdürlüğüne, vakıf arazileri için Vakıflar Genel Müdürlüğüne, il özel idaresine ait araziler için il özel idaresine ve gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine ait araziler için Bakanlığa müracaat ederek rehabilitasyon projesini onaylattırmakla yükümlüdür.

(2) Rehabilitasyon projesi, hafriyat toprağı sahasındaki çalışmaların bütünü ile veya öngörülen şekli ile kısmen sonuçlanmasını müteakiben en geç bir yıl içinde uygulamaya konulur. Kapatılan hafriyat toprağı sahasının ne amaçla değerlendirileceği mahallî şartlar göz önünde bulundurularak belirlenir ve buna uygun projelendirme yapılır.

(3) Rehabilitasyon projelerinde, bitkilendirme planı, yaban hayatı koruma planı, yüzey suları yönetim planı ile bunlara ait çizim ve hesaplar yer alır. Bu projelerde;

a)Rehabilitasyon çalışmaları sonucunda, sahaya doğal görünüm kazandırılması,

b)Projenin uygulanması sonucunda ortaya çıkacak yapının veya oluşan yeni alanın kullanımının, mahallî çevre şartları ile tam uyum içinde olması ve bütün canlılar için güvenli bir ortam sağlanması,

c)İnsanların yürümesine uygun şekilde düzenlenen alanlarda üç metreden yüksek kademe ve beş metreden dar basamak bulunmaması,

ç)Bütün şev yüzeylerin dayanma duvarı ile tutulmaksızın doğal hâli ile stabil olacak şekilde düzenlenmesi,

d)Alanın dış çevresinde eğimli yüzey mevcut ise, taş ve parça yuvarlanmalarına ve kaymalara karşı kesin tedbir alınması,

e)Rehabilitasyon sırasında atıkların şev açılarının değiştirilmesi söz konusu ise verilecek yeni eğimin, örtü toprağının serilmesine ve bitki örtüsünün gelişmesine izin verecek ve erozyon ve atıkların yüzeye çıkmasını önleyecek değerlerde olması,

f)Alanın çevresinin su akışı açısından güvenli hâle getirilmesi; yörenin en yoğun yağış şartlarında, su toplama ve taşkın önleme kanalları ile çevrenin doğal drenaj sistemi yeterli olacak şekilde planlanması ve çukur alanların su baskınına uğraması olasılığına karşı gerekli tedbirlerin alınmış olması,

g)Alanın üzerinin yapılacak bitkilendirme çalışmasına bağlı olarak bitkisel üst örtü toprağı ile kaplanması ve ağaçlandırılması,

kriterlerine uyulur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Yıkım ve Hafriyat Faaliyetlerinde Alınacak Diğer Tedbirler, Denetim ve Müeyyideler

Gürültü emisyonu ve titreşim

MADDE 35-(1) Yıkım ve hafriyat faaliyetleri sırasında oluşacak gürültü emisyonları ve titreşimle ilgili olarak, 04/06/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde belirtilen esaslara uyulur.

(2) Kontrollü patlatma ile yıkım faaliyetinde, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğine uygunluk aranmaz.

(3) Çalışanların, mekanik titreşim ve gürültüye maruz kalmaları sonucu oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden korunmalarını sağlamak amacıyla, 22.08.2013 tarihli ve 28743 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik ile 28.07.2013 tarihli ve 28721 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelikte belirtilen esaslara uyulur.

Toz emisyonu

MADDE 36-(1) Hafriyat, inşaat, tamirat, tadilât ve yıkım işlemleri sırasında oluşacak toz emisyonları ile ilgili olarak, 03/07/2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen hava kalitesi standartlarının sağlanması gerekir.

(2) Oluşacak toz emisyonlarının asgariye indirilmesi, görüntü kirliliğinin önlenmesi ve gerekli emniyet şartlarının sağlanması amacı ile tadilât veya yıkım yapılacak binaların dış cephesi, yırtılmaz ve tutucu özelliğe sahip file ve benzeri malzeme ile koruma altına alınır. Toz emisyonunu önlemek amacıyla sabit veya seyyar sulama donanımı kullanılır.

(3) Kontrollü patlatmalı bina yıkım tekniği ile yapılan yıkım faaliyetinde 06/06/2008tarihli ve 26898 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliğine uygunluk aranmaz.

Tehlikeli atıkların toplanması ve bertarafı

MADDE 37-(1) Yıkılacak binalarda bulunan asbest ve diğer tehlikeli maddeler, yıkım faaliyetinden önce belirlenerek sökülür, ayrı olarak toplanır ve Atık Yönetimi Yönetmeliği hükümlerine göre bertaraf edilir.

(2) Çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak amacıyla, asbest içeren malzemelerin kullanıldığı binaların yıkımı, sökümü, tamiratı ve tadilâtı sırasında 25/01/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik ile 29/06/2013 tarihli 28692 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Asbest Sökümü İle İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ hükümlerine uyulur.

Akarsular yakınında yıkım faaliyeti

MADDE 38-(1) Yıkım faaliyeti, yapı enkazının geçici bir süre için olsa dahi, dere, ırmak, nehir ve benzeri akarsu yataklarını doldurmasına veya bunların yönünü değiştirmesine yol açacak şekilde yapılamaz. Akarsu üzerinde inşa edilmiş köprü ve benzeri yapıların yıkım faaliyetinde bu madde hükmü uygulanmaz.

Atık kodlarının kullanılması

MADDE 39-(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıkları için gerçekleştirilecek her türlü raporlama ve belgeleme işlemleri ile diğer bütün çalışmalarda, Atık Yönetimi Yönetmeliğinde atığın tanımına karşılık olarak belirtilen altı haneli atık kodunun tam olarak kullanılması zorunludur.

Denetim

MADDE 40-(1)Bu Yönetmelik kapsamına giren bütün faaliyetlerin, bu Yönetmelik ve diğer mevzuata uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini denetleme yetkisi Bakanlık merkez teşkilâtı ile İl Müdürlüğüne aittir.

(2) Bakanlık, uygun gördüğü kurum ve kuruluşlara denetim konusunda yetki devrinde bulunabilir.

Yönetmeliğe aykırılık hâlleri

MADDE 41- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında aykırı hareketin suç veya kabahat teşkil etmesine göre;

a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu,

b) 30/03/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu,

c) 2872 sayılı Çevre Kanunu,

ç) 3194 sayılı İmar Kanunu,

d) İlgili diğer mevzuatta öngörülen idarî ve cezaî yaptırım,

hükümleri uygulanır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Son Hükümler

Düzenleyici hükümler

MADDE 42-(1) Bakanlık,

a) Yıkım tekniklerine ilişkin usul ve esaslar,

b) İnşaat ve yıkıntı atıklarının geri kazanılmasına yönelik olarak yürütülecek AR-GE çalışmalarının sonuçlarına göre standartların geliştirilmesi, geri kazanım prosesleri ile geri kazanılmış ürün kullanımı,

c) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar,

Bakanlıkça tebliğ, genelge ve uygulama kılavuzları ile düzenlenebilir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 43- (1) 18/03/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmış olup, diğer mevzuatta Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine yapılmış atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Mevcut saha ve tesisler

GEÇİCİ MADDE 1- (1)18/03/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine göre izin verilmiş hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları depolama sahaları, bu Yönetmelik hükümlerine göre yeterli kapasitede geri kazanım tesisleri kurulup kurulmadığı gözetilerek Bakanlıkça belirlenecek ve duyurulacak tarihe kadar faaliyetlerine devam eder. Bakanlıkça belirlenen tarihten sonra bu sahalar faaliyetlerini hafriyat toprağı sahası olarak sürdürebilir.

(2) Mevcut tesis ve sahaların bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde bu Yönetmelikte öngörülen usul ve esaslara uyumlu hale getirilmesi gerekir.

Geri kazanım tesislerinin kurulması

GEÇİCİ MADDE 2-(1) Bu Tebliğin yayımı tarihi itibariyle bu Tebliğin Ek-7’sinde yer alan büyükşehir belediyesi olan illerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyeleri;

a) 1. Kademede olanlar iki yıl,

b) 2. Kademede olanlar üç yıl,

içerisinde inşaat ve yıkıntı atıkları geri kazanım tesisi kurmakla yükümlüdür.

Araç takip sistemlerinin kurulması

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Büyükşehir belediyeleri 31.12.2019 tarihine kadar, diğer belediyeler ise 31.12.2020 tarihine kadar araç takip sistemlerini kurmak veya kurdurmakla yükümlüdür.

Yürürlük

MADDE 44- (1) Bu Yönetmeliğin, 15’inci maddesi yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 45- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

EK 1:ATIK KABUL FORMU

ATIK KABUL FORMU


Seri No :


No :


1) ATIK ÜRETİCİSİ

1) Gerçek /Tüzel kişinin Unvanı:


11)Atık Kodu:2) Firmanın sahip veya sahiplerinin adı, soyadı:


12) Atık Adı:

Firmanın Adresi:

3) İlin Adı ve Kodu:

4) İlçenin Adı :

5) Mahalle/Semt :

6) Cadde/Sk:

7) Kapı No:


Atık Üretilecek Yer:

13)İlin Adı ve Kodu:

14)İlçesi :

15)Mahalle/Semt :

16)Cadde/Sk :

17)Kapı No :

18)Pafta :

19)Ada :

20)Parsel :

8) İşyerinin Vergi Numarası:


21) Atık Çıkış Tarihi


9) Telefon Numarası


22) Sorumlu Kişinin Adı ve Soyadı

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu kabul ve beyan ederim. İmzası

10) Faks Numarası:

2) TAŞIYICI FİRMA

1) Firmanın Unvanı:


11) İzin Belge No:


2) Firmanın sahip veya sahiplerinin adı, soyadı:


12) Taşıt Plaka No:


Firmanın Adresi:

3) İlin Adı ve Kodu:

4) İlçenin Adı:.

5) Mahalle/Semt

6) Cadde/Sk:

7) Kapı No :


13) Teslim Tarihi


14) Sorumlu Kişinin Adı ve Soyadı

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu kabul ve beyan ederim. İmzası

8) İşyerinin Vergi Numarası:

9) Telefon Numarası

10) Faks Numarası:

3)ALICI TESİS İŞLETMECİSİ

1) Firmanın Unvanı:


11)Tesis İzin No


2) Firmanın sahip veya sahiplerinin adı, soyadı:


12) Atığın Ağırlığı


Firmanın Adresi:

3) İlin Adı ve Kodu:

4) İlçenin Adı :

5) Mahalle/Semt :

6) Cadde/Sk:

7) Kapı No:


13) Atık Bertaraf Yöntemi/

Geri Kazanım Yöntemi


Depolama

Ögütme

Eleme

Diğer

8) İşyerinin Vergi Numarası

9) Telefon Numarası

10) Faks Numarası:


14) Atık Kabul Tarihi15) Sorumlu Kişinin Adı ve Soyadı

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu kabul ve beyan ederim. İmzası

Yukarıdaki bilgiler çerçevesinde Atık Kabul Formu verilmiştir. …/…./…..

Onaylayan

Yetkili İmza ve Mühür

EK 2: GERİ KAZANIM TESİSİ İZİN BELGESİ

GERİ KAZANIM TESİSİ İZİN BELGESİ

Belge No:


Tarih:

Geri Kazanım Tesisi Sahibi Kişi/Firmanın:

Adı


Adresi


Tel/Faks No


Tesis Bilgileri:

Adresi


Tel/Faks No


Kapasitesi


Yüzölçümü


Geri Kazanım Türü


Ekipman


Bunker


Kaba ve ince Kırıcı


Ayırıcılar

(Manyetik, havalı,robot vb)


Konveyör


Elek


Diğer


Kantar Ünitesi


Radyasyon Ölçüm Paneli


Araç/Teker Yıkama Ünitesi


Atıksu Arıtma Ünitesi


İş Makineleri


Laboratuvar Ünitesi


Personel Sayısı


Su Durumu


Elektrik Durumu


Yol Durumu


Yukarıda firma adı ile özellikleri yazılı geri kazanım tesisi faaliyet belgesi verilmiştir.

…/…./….

Onaylayan

Yetkili İmza ve Mühür

EK-3: HAFRİYAT TOPRAĞI SAHASI İZİN BELGESİ

HAFRİYAT TOPRAĞI SAHASI İZİN BELGESİ

Belge No:


Tarih:

Hafriyat Toprağı Sahası Sahibi Kişi/Firmanın:

Adı :


Adresi :


Tel/Faks No :


Sahanın Bilgileri

Adresi :


Tel/Faks No :


Kapasitesi :


Yüzölçümü :


Personel Sayısı :


İş Makineleri :


Su Durumu :


Elektrik Durumu :


Yol Durumu :


Yukarıda firma adı ile özellikleri yazılı hafriyat toprağı sahasına faaliyet belgesi verilmiştir.

…/…./…..

Onaylayan

Yetkili İmza ve Mühür

EK-4: HAFRİYAT TOPRAĞI İLE İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARINI TAŞIMA BELGESİ

HAFRİYAT TOPRAĞI İLE İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARINI TAŞIMA BELGESİ


1)Tarih :


2)Belge No :


3)Geçerlilik Süresi:


4) FİRMANIN UNVANI:


FİRMANIN SAHİP VEYA SAHİPLERİNİN


5)Adı, soyadı:


6)TC Kimlik No:


FİRMANIN ADRESİ


7) İlin Adı ve Kodu:


8) İlçenin Adı :


9) Mahalle/Semt :


10) Cadde/Sk :


11) Kapı No :


12) İŞYERİ VERGİ NUMARASI:


13) TELEFON NUMARASI


14) FAKS NUMARASI:


ARACIN/ARAÇLARIN


Markası:


Plakası


Şasi Numarası


Plakanın Alındığı Yer


Kapasitesi


(VARSA) ARAÇ TAKİP SİSTEMİ


Cihaz ID No


Sım Kart No


Modem Seri No


……/…./……

ONAYLAYAN

Yetkili İmza ve Mühür

EK 5: HAFRİYAT TOPRAĞI, BİTKİSEL TOPRAK VE İNŞAAT YIKINTI ATIĞI

YÖNETİM PLANI FORMATI

HAFRİYAT TOPRAĞI, BİTKİSEL TOPRAK VE İNŞAAT YIKINTI ATIĞI

YÖNETİM PLANI FORMATI

ATIK ÜRETİCİSİ BİLGİLERİ

Gerçek/Tüzel kişinin

ADI-SOYADI/ÜNVANI


ADRESİ:


TEL:


FAKS:


FAALİYETE BAŞLAMA VE BİTİRME TARİHİ


YIKIMLA İLGİLİ BİLGİLER


HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT YIKINTI ATIKLARININ KAYNAKLANDIĞI ALAN/YER BİLGİLERİ

(konut, ticari bina, yol, köprü vs)BİTKİSEL TOPRAK


HAFRİYAT TOPRAĞI


İNŞAAT/YIKINTI ATIĞI

TAHMİNİ MİKTARLAR

M3 veya TON
ATIKLARIN ADI VE KODLARI
FAALİYET ALANINDA ALINACAK ÇEVRESEL ÖNLEMLER


FAALİYET ALANINDA GEÇİCİ BİRİKTİRME YÖNTEMİ
TAŞIMA İZİN BELGELİ FİRMA VE TAŞIMA ARAÇLARI PLAKALARI
TAŞIMA ESNASINDA ALINACAK ÇEVRESEL ÖNLEMLER

(TOZ, GÜRÜLTÜ, GÖRÜNTÜ)
KAYIT TUTMA VE RAPORLAMA YÖNTEMİ
FAALİYET SONRASI AŞAĞIDAKİ BİLGİLER DOLDURULACAKTIR.

GERİ KAZANIM YÖNTEMİ/MİKTARI
BERTARAF YÖNTEMİ/MİKTARI
İZİN Mücavir Alan İçi/Dışı

BELEDİYE/İL ÖZEL İDARESİ

EK-6: İŞLETME PLANI FORMATI

İŞLETME PLANI

1. GİRİŞ

2. SAHA GENEL YERLEŞİM PLANI

3. SAHA İŞLETME ESASLARI

4. SAHADA KONTROL VE İZLEME

5. SAHANIN İŞLETME SONUNDA KAPATILMASI

6. SAHA EKİPMANI-PERSONELİ

7. BAKIM PROGRAMLARI

8. İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ

EKLER

EK-1 SAHA PROSES PERFORMANS RAPORU

(Personel durumu, aylık toplanan atık miktarı, işlemlerin ay içinde gerçekleştirilme ve uygunsuzluk sayıları, girdi malzemeler, uygunsuz malzemeler vb. başlıkların yer aldığı tablolar bulunmalıdır.)

EK-2 SAHA ATIK KABUL VE KAYIT FORMU

EK-3 SAHA ATIK KABUL PARAMETRELERİ, İŞLETME ORGANİZASYON ŞEMASI

EK-4 KANTAR TONAJ BİLGİLERİ FORMU

EK-5 KABUL EDİLEN ATIKLARA AİT KAYITLAR

EK-6 SAHA İŞLETME TALİMATLARI

EK-7 EKİPMAN BAKIM PROGRAMLARI

EK-7

KADEMELİ OLARAK GERİ KAZANIM TESİSİ KURACAK İLLER LİSTESİ

1. KADEME


2. KADEME

Adana


Adıyaman


Kütahya

Ankara


Afyonkarahisar


Muş

Antalya


Ağrı


Nevşehir

Aydın


Aksaray


Niğde

Balıkesir


Amasya


Osmaniye

Bursa


Ardahan


Rize

Denizli


Artvin


Siirt

Diyarbakır


Bartın


Sinop

Erzurum


Batman


Sivas

Eskişehir


Bayburt


Şırnak

Gaziantep


Bilecik


Tokat

Hatay


Bingöl


Tunceli

İstanbul


Bitlis


Uşak

İzmir


Bolu


Yalova

Kahramanmaraş


Burdur


Yozgat

Kayseri


Çanakkale


Zonguldak

Kocaeli


Çankırı


Konya


Çorum


Malatya


Düzce


Manisa


Edirne


Mardin


Elazığ


Mersin


Erzincan


Muğla


Giresun


Ordu


Gümüşhane


Sakarya


Hakkari


Samsun


Iğdır


Şanlıurfa


Isparta


Tekirdağ


Karabük


Trabzon


Karaman


Van


KarsKastamonuKırıkkaleKırklareliKırşehirKilis


İlgili Yazılar

Hepsini Gör

ISO 22262 SEM ve PLM Asbest Analizi

Sem edx ve Plm ile uluslararası standardı olan ISO 22262 metodu ile asbest analizi yapılır. Numunelerin içerisinde bulunan asbest lifleri görüntülenir morfolojisi incelenir. Liflerin elementel içerig

Asbest Söküm ve Asbest Denetim (muayene,kontrol)

Asbest Neden Kontrol Edilmeli Asbest, birçok yapı malzemesinin çok yaygın bir bileşenidir. Ev sahipleri ve müteahhitlerin, asbest liflerini rahatsız edecek herhangi bir projeden önce bir asbest araştı

Commenti


bottom of page