Yıkım İşlemleri ile Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Taslağı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YIKIM İŞLEMLERİ İLE HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI

ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1)Bu Yönetmeliğin amacı; yıkım ve hafriyat faaliyetlerinin ve bu faaliyetler neticesinde ortaya çıkacak hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının çevre ve insan sağlığına ve güvenliğine zarar vermeyecek şekilde yönetimine ve kontrolüne ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; yıkılacak yapılarda uygulanacak işlemleri, yıkım faaliyeti süresince alınacak çevrenin ve insan sağlığının korunması ile güvenlik tedbirlerini, yıkım tekniklerini ve hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının üretildikleri yerlerde ayrılarak toplanmasına, geçici olarak biriktirilmesine, taşınmasına, geri kazanılmasına, tekrar kullanılmasına, değerlendirilmesine ve bertaraf edilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik;

a) 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 8, 11 ve 12’nci maddelerine,

b) 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 2, 8 ve 33’üncü maddelerine,

c) 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 8’inci maddesine,

ç) 3194 sayılı İmar Kanun’un 28, 32, 39 ve 42’nci maddelerine,