top of page

Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelik Yürürlüğe Girdi.

Binaların yıkılması hakkında yönetmelik yürürlüğe girdi


Yönetmeliğin asbestle ilgili maddeleri BİNALARIN YIKILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 5 – (7) Yapılardaki, asbest ve benzeri tehlikeli kimyasal içeren imalatlar sökülüp uzaklaştırılmadan ve HafriyatToprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine göre seçici yıkım yapılmadan anayıkıma geçilemez. Yıkıma ilişkin tedbirler MADDE 9 – (4) Yıkıma başlanmadan en az üç gün önce,yıkım yapılacak parsele komşuparsellerdeki yapılara ilgili idaresince gerekli duyuru ve uyarılar yapılır. (5) Emniyet şartlarının sağlanması ve toz emisyonunun azaltılması amacıyla, yıkım yapılacak binaların dış cephesi, yıkım tekniğine ve kullanılacak ekipmana uygun koruyucu iskele, yırtılmaz ve tutucu özelliğe sahip file ve benzeri malzeme ile koruma altına alınır.Patlatma ile yapılan yıkımlarda,patlayıcı şarjı yapılan kat veya kotlar; yıkım tekniğine ve kullanılacak ekipmana uygun mahiyeti haiz yırtılmaz ve frag tutucu özelliği olan teflon file,kafes tip fenz teli, teflon bazlı örtü,konveyör bandı, geotekstil malzemeler gibi örtü malzemesi ile kaplanarak çevre hem hava şokuna hem de parça tesirine karşı koruma altına alınır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yıkım Yöntemleri ve Ekipmanları Yıkım yöntemleri MADDE 11 – (1) Yapıların yıkımında; TS 13633 standardında yer alan tekniklerden uygun olan herhangi biri tercih edilebilir. Bitişik nizam yapılaşmanın söz konusu olduğu durumlarda yıkım faaliyeti bitişik yapının güvenliğini esas alacak şekilde gerçekleştirilir. Bu amaçla komşu binaya zarar verilmemesi bakımından mümkün olan durumlarda kısmen veya tamamen elle yıkım tekniğinin uygulanması esastır. (2) Tam yıkım, çatıdan başlanarak temel alt seviyesine kadar yukarıdan aşağıya doğru olacak şekilde gerçekleştirilir. Yıkıma altkat düşey taşıyıcı elemanlarından başlanılamaz. Yıkım sırasında katlarda oluşacak yıkıntı atıkları güvenlik tedbirlerine uygun olarak,kaydırma olukları veya farklı bir sistemle zemine indirilir. Döşemeler, yıkım işlerinde oluşan yıkıntı atıkları nedeniyle aşırı yüklere maruz bırakılmaz. Yıkım çalışmalarına ara verilmesi sözkonusu olduğunda yapıda gerekli kontroller yapılarak askıda blok bırakılmaz, zemindeki çukurlar kapatılır. BEŞİNCİ BÖLÜM Çevresel Riskler ve Çevre Yönetimi Yıkım faaliyeti ve atık yönetimi Seçici yıkım MADDE 15 – (1) Yıkıntı atıklarının yüksek oranda geri dönüşümünü sağlamak amacıyla, yıkım öncesinde varsa tehlikeli atıkların ayıklanarak ayrılmasını, diğer malzemelerin tekrar yeniden kullanılabilmesini ve yıkıntı atıklarının kaynağında ayrılarak geri dönüşümünü temin etmek üzere, kontrollü ve aşamalı olarak Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine göre seçici yıkım uygulanır. (2) Seçici yıkım, asbest ve diğer tehlikeli atıkların; kapı ve pencerelerin, lavabo, küvet gibi sıhhi tesisat gereçleri ve benzeri malzemenin, türlerine göre metal esaslı tüm malzemelerin, ahşap esaslı malzemenin, alçı esaslı malzemenin kiremit, taşıyıcı olmayan duvar (tuğla, gazbeton,beton gibi) malzemesinin, cam malzemenin,polivinilklorür/poliüretan malzemelerin, camyünü, taşyünü,genleştirilmiş polistiren, ekstrüde polistiren, poliüretan gibi ısı yalıtım malzemeleri ile sökümü mümkün olan su yalıtımı için kullanılan malzemelerin, tüm doğal taş kaplamaların ayrılması, parsel içiyol veya diğer alanlarda asfalt,beton ve parke kaplama tabakaları altında yer alan kırılmış ve/veya elenmiş granüler malzemelerin ayrılması; bitüm ve türevi malzeme ile kaplı alanlarda bitümve türevi tabakaların kazınması veya ayrılması aşamalarını kapsar. Yıkımda asbest ve diğertehlikeli atıkların tespiti vesökümü MADDE 16 – (1) Yıkıma başlanılmadan önce asbestli imalatın var olup olmadığı, varsa asbest içeren imalatlar için asbestin türünü, miktarını ve yerini belirlemeye yönelik envanter çalışması yapılması zorunludur. Envanter çalışması sırasında katınumune alma ve analiz işlemleri , Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından katı numunede asbest tür tayini parametresinden yetkilendirilmiş bir laboratuvar tarafından yapılır. Asbest ve diğer tehlikeli maddeleri içeren imalatlar, yıkım faaliyetinden önce belirlenerek sökülür, ayrı olarak toplanır ve Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre bertaraf edilir. (2) Asbest söküm işlemleri, TS13895 Asbest İçeren Malzemelerin Sökümü ve Asbest Bertaraf Yöntemleri Kılavuzuna uygun olarak yapılır. (3) Yıkım ve söküm işlemleri sırasında, 25/1/2013 tarihli ve28539 sayılı Resmî Gazete’deyayımlanan Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe uyulur. Toz emisyonu MADDE 18 – (3) Toz emisyonunun kontrolü amacıyla TS13883 Toz Bastırma Sistemleri-Mekanik Özellikleri Standardına uygun toz bastırma sistemlerinin kullanılması zorunludur.

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

ISO 22262 SEM ve PLM Asbest Analizi

Sem edx ve Plm ile uluslararası standardı olan ISO 22262 metodu ile asbest analizi yapılır. Numunelerin içerisinde bulunan asbest lifleri görüntülenir morfolojisi incelenir. Liflerin elementel içerig

Comments


bottom of page